México
11 de noviembre del 2016

Mbike go’!, ¡mbike go’!, ¡mbike go’!, re ta mend nzi te ngax. Nguis rei nalee na nabil tox nzo laxond. Ngu’j nza nzob yek na, na nyei keza’ mbi’ njuand mbliy. Nta mbex mbo chotee na ndlo ya’ mbol mend ndub do’ lend yakax yib, ntiaja nabil ndab lo mend ya ndob nza, anta nzid nza, ndib nza ndo yoo lad na. Le mbol chote’ na la’ ya nguj ñee, nok lar no’l, zapad naro tox ke ñind, ndob ndji njuand roo, nza ñe yex ñe yekna, na nzo yagaa yand, na nta ndiend na nza nyad ngab lad yakax yib mplo ke nza mbii.

Ndubte mbol choote’ mbex mbo’l:

—Ndib nax laxhio nabil nzo laxo re mend ma nguj nza niebe’ ndib laxhio, nkond ndji lei nyax. Lex nax nayaa lend yoo ro’ ntia nzi mpla mend nzi ngo lei nyax. Nayaa nzi ndob na ntrei nza nguind nza mod ndli no men nza nta mbkei cho nza niebe’ lond.

Le yakax yib ndob nzis yaa, ngaxta mplo ngu’j nza mend: choo nyaa nkee ndji lambr ndiend kee ree mend nzi ngui’. Le chote’ na nzind ntind nkuind ñind lad lambr, bent nta ndlid ngab ndji ñind. Nyepa ndie na nyepa nde’j nza mod mbi’j nza mend niebe’ lo ndib nax yes.

—Nza niebe’ lond kinab mplo nya’l nguis yes mplo nzond, nzia mbro ntoo ree mbol ntaja fier nzis yaloo mplo nzi kenab nza, nar la nguis nzi bed nza re nza fier; nza nzob yekna na mbsond nta nza, ne na mbzieb nta nza, na mbzend ntax lo yi’ mplo nzi nke nab nza. Nzieb ntox mend ndex lo mbio’, nza nak ka mend ke nab mayoó nak nza, njuan na nda nox ngond lo mbio’. Ñeega re ngond na njox ñee ngob nox lo mbio’, njuand lo nzind ndub nte pa mbio’ ñee re mend nda no’ nza nzob yek na ntub ñi ma’. Ñee re mbol ngua lo mbio’ ntub ñi ngon, cho lind ngand nyoo kond mayoó ñee mend ntub ñi ma’, njuand na mbli ntir nza ngand lond. Njuand nar tox mend ngu’j, nzieb mend na, na mpla nguis ngo tei. Ñee re mend ndob nzis guay ntub ngond, ma re ma’ ntaaya ndob nkii yer nzis nguadna. Mpla mend nzi kenab ndob lo yaa nga’b nzis yaloo mbnee nza ndala kii ndib nzis yaloo, nguind ntir kii. Ndlo ntir nguind kii ma yal koug ntub ntata mbend yal ro’ ngu nte njuand rei. Lo nzind mbzend nta pa nza, ne ndjox ngo ntei, le ya mbio ngu lo nda ntu tir xnii, na ndla ntir ta re mend lasna, ntiab re nza fier mplo nzo rend. Nzi laxo mend njuand ndlix, kuand liy no ngond nyes lo mbio’. ¿Mplo ngo nzis mod ya? Ñe re ngond mas nayii ndlis ngand nzend nza. Na nzod laxos, no ngond nyes lo mbio’, ngond na nyep nza nzis re mend nta lasna. Nze mbla mbees yis kis mplo ndia kee xni guis, nza niebe’ ntia. Re mend ngua pa lo mbio, mbnee ntir mend na mbol nzo lend yakas mbkei cho nza niebe’ lond.

Nzoug mbike chote’ lad yakax na mbtex yagaá lad yib mplo kee xa’ mend mblii yakee.

—Na ndlid laxho na’ na ngond ntub ñii nza niebe lo’ na. Nza ke nza’ lend yakax nza ba mbkei choo nza niebe’ lo’ na. Njuand na, na guis lex nku’gna. Ndji mend nabi yek na mpa yo yek mend ngue mend ngond lo ya mbio’. Nkond ndib nza ntiub ntee yai, nie ntli mend gand lux re nak nza, nak nek ndjib nza yand ngui xnii laxhio rei. Nzieb nta na’ nkuj na ndji nza rei, nzieb nta na’, ntud na lex ntiab lasna, nze nzil gax mplo nzond.

Le mbol chote’ mbike lad yakax mplo kedo’ mend mbli yakee, nabil ndab lox. Ndjib nja lar toug ngud nkues.

—Nza nyak nka lo nzind ngug na dji mend, nayaa niab dis naa ndji juand lo nza rei. Nto yend mbo chote’ nza niab dis mbol dji njuand lo nza ke nzei.

—¿Nkuand ndliy mbe’ go’ ngond mplo ndub nte mbio’? Nee mbnii chote’ lo mend kedo’, pend pend naband nza na nzeg mblid nza yek nza, no’l yis yek nza, ndo yoo lad nza; lo nee nii chote’ lox, pend nyend mbka’b nza:

—Mbind mbxii tii nyo’l rol ya’l ma’ nya mbde’ j cho nkuand ntiak lasna, ma cha mblo nee laxhona, njuand yaxu ngo ntei mbli ma’ ngand mbda ma’ mbed lo re nja nza ngod na’. Mend tiemp mbre neera mbtand dis na lo nzind mbxii tii yand kee nza yed ya nguend, ya nalee, nzia yii ntab re mbio’, nyii tab ree nja ya tii nda nke nzis na’. Nzind na nak ngond. Nza nzob yek na’ ngo ned na nkond re ngond lo mbio’, mbneex nkuand ndlix. Mend na lend ñe mend nadand ngend nkuand nze’j lo mbio’ nti’l ndia ya ngu’g lo mend. Nzee nado’ nyo laxo’ na, na le re ngond mbi re yoo nke na’b re nza ngo’d na. Nza mbex na lo go’ na ndand re mend, ñee mend ndli yix re yib ngobix lo nzind ndiob ntee mbio’.

Le mbo chote’ mbzab dis na nyab:

—¡Nkuand nra nkues la! Na nded la ntrei ntej la njuand li mend lo nzind nya mend lo mbio’, lu ndoa ntrei ma lu nkis re nja yakee mbli re nza ta lasla, lo nkis rei. Mend nki ndo, nzej mblax dis na mbte’j nza ntud njuand.

—Mplo nzi na ngapa ngend nta dis kee mbio’ mend lo nta mend, go ndub nte chep go na’ ntij, ke nza go’ ya loo mplo nak laspa na’, nza nzod laxho go’. Nzij nakind ngua, na mblo nabi nki tex. Ma’ ngu lena mbxii tii mbziand or yend nague nzob yek na’, or yend na nyeb nzind lo pa mbio’, mend nya ja nda nabend lud lo nzind ndrio nto na lo mbio’. Go’ na zod laxho go’ mplo nchep go na’, mplo ndlia yo’b, nakee yo’b laxhio, ree nja yo’, na lagund nya lad yex nza lo nzind nde yo’b, na nzod rend laxo’ go. Ndiak go’ nta lud nabiil nak nga’j mend nyo’b njuand ntulii laxho’ na nda na lo mbio’. Ngux lo nza nzob nye’g go’ no yo’b nguj nga mend. Nzo ngond nacha’ yid na, na no ma’ ngu’j yo’b. Go ngux nta nzi yoo nit lee, na yagua nazo’ lend lis go, na lend nyep go’ na lo yo’b lo ya ngu’j. Ngo mbne ntir go’ nza nguj go mend, nkond re ya ngu bi go’ kee nabi’ yek mend, na nyib nalee. Napta beel ndie lax go’ ngua go’ nak nta go’ nzee. ¡Na nzed go’! Re nzind nabex nta kitee nzis laxhio, bend nta re nguand bis ya ma’ na do’ nki te ma’. Ndlo ngond lo nza nak lo nzind na mbii nta ki te mend. Nzind na’ ndie lax ndji laxhio mplo nabex nki te ma’, Ngux go’ lo nza niebe lo go’ nzi’j mplo nyab kee yo’p na nziend nta nguand. Mbio nta ndub ntend ree nak nta na ndie laa nza, na mbend nta mend nadand. ¡Nak ntei na’! Nzind na ndliy, nzind na ndli lax ya naband.

Ntoox nayi’ nab lo nza chote’, nyek nza lad yakax. Na nyab mbo cho te’:

—¡Go’ mbi’j nza nzob ye’k na’, ngend ntra nkuand nkues go’!

Na mblid ya mbe’g na’. Mbike’ ndjab nza nzo lar ye’k na. Re mend nta nzi ngui’ nza nku’j nza mend mbli ya kee nto lo ndub ntee ndio dis. Mend ke nza mbnee mend le ya ngu’ j nlia lox nza. Ndji nza ke lar lond mbikee lad yakax na mbzal yalaa. Mbzag nza yiib ñii mend nke nza na ndub ñox nza lee, ngo’b mend ke nza. Le nza xis mbla lo laxhio na ndub nte xis ndu ro rend, na ndox nguis. Ntib nza ke lar lond mbkib nte lar ntoug ngud nkues. Ntib need nza na noug lar lond mbli chees laxhio mblo ngo’b nza. Napta nzi’j ndlo’ lad land nza, na ntud dox nza lad kee ro’ nax ntoug. Mbzil nza yax, kachei tub nza, ngud nkues dlo’ ndo yis. Re nta do’ na lib nza, nzo lad ndji guay ndu nte ngui ntia’. Nak nta nee mbyix nzi’k nza, ndub nte nzio rend. Nza ke lar lond ntubii lo ked nkond ndji lar. Nchee mbind nza njuand ni mend nda ya laa nya ngu’j lond, nche ntir mbind nza.

—Re nzind na mbnee tir nkuand nabii nki te mend nzis laxhio.

Pergentino José Ruiz
  • Escritores invitados

Buena Vista Lochixa, Oaxaca, 1981. Es narrador. Su más reciente libro es Hormigas rojas (Almadía, 2012).

Fotografía de Pergentino José Ruiz

Artículos relacionados

Pedro Meyer, un testigo
México
Pájaro de la medianoche
blog comments powered by Disqus